úterý 23. února 2010

Schéma soutěží 2010

AIR-HOCKEY
SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2010

Český svaz Air-hockey, o.s. po vyhodnocení sezóny 2009 vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2010. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky i organizačně, podle místní situace. Je možné hrát všechny soutěže nebo si jen vybírat podle zájmu.

JEDNOTLIVCI:
Český pohár
-Sestává se z turnajů, které jsou vyhlašovány průběžně v různých místech ČR. Každému hráči se do konečného pořadí započítá pět nejlepších výsledků. Turnaje lze hrát na stolech Dynamo i na stolech jiných značek.
Rating - Hraje se pouze na stolech Dynamo. Dvojice hráčů spolu sehrávají série utkání. Místa konání a termíny si soupeři domluví mezi sebou. Počet sehraných sérií závisí na aktivitě každého hráče.
Mistrovství ČR - Nejlepší hráči a hráčky se utkají v samostatném turnaji o tituly mistrů republiky. Na mistrovství ČR je možné se kvalifikovat jak z Českého poháru, tak z Ratingu.

DRUŽSTVA
Mistrovství ČR - Soutěž se bude hrát při MČR jednotlivců. Turnaj bude vypsán pro tříčlenná družstva. Systém soutěže a podmínky pro přihlášení budou oznámeny v průběhu sezony.

ČESKÝ POHÁR 2010 (4.ročník)

SYSTÉM ČP: Všechny turnaje zařazené do Českého poháru (dále ČP) se započítávají do hodnocení ČP podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze). Do konečného hodnocení ČP je každému hráči započítáno maximálně 5 nejlepších bodových zisků.
Kriteria určení pořadí:
1) vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 5 turnajů)
2) vyšší celkový bodový zisk ze všech sehraných turnajů

BODOVÁNÍ:
Bodový zisk je tvořen součtem hodnocení za umístění a počet účastníků turnaje:
1) hodnocení za umístění
1.-10. místo 60 56 53 51 50 49 48 47 46 45
11. a další 44 43 42 41 40 39 atd.
2) hodnocení za počet účastníků turnaje
je bodová hodnota odpovídající 1/10 počtu účastníků turnaje
Př: Hráč, který obsadil 2. místo na turnaji z 21 účastníků získává: 58,1 b (56 + 2,1)

TURNAJE: Jednotlivé turnaje vyhlašuje řídící výbor ČSAH, případně členové ČSAH po dohodě s řídícím výborem. Propozice jednotlivých turnajů jsou rozeslány cca 2 týdny před turnajem členům ČSAH. Není-li pořadatelem turnaje přímo ČSAH, uhradí pořádající subjekt nejpozději 14 dnů předem registrační poplatek 200 Kč. Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu pěti účastníků. Není-li dosaženo minimální počtu hráčů, není turnaj do výsledků ČP započítán (registrační poplatek se nevrací, zaplacené startovné se vrací v plné výši).

TURNAJOVÉ SYSTÉMY:
Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem ČSAH podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času. Jednotlivé zápasy se hrají podle nastavení hracího stolu zpravidla do sedmi, nebo do devíti branek. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání.

TERMÍNY: ČP 2010 probíhá od 01.01.2010 do 30.11.2010. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů.

KATEGORIE: Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všem hráčům a hráčkám. Pořadatel může vyhlásit věkové omezení pokud je tak vyžadováno ve veřejné herně, kde turnaj probíhá. Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie:
MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1992 a starší)
JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1993 a mladší)
ŽENY – hráčky bez rozdílu věku

HRACÍ STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech, které schválí řídící výbor ČSAH.

PŘIHLÁŠKY DO ČP: Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku ČSAH (pro rok 2010 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.


RATING 2010

PRINCIP: Zápasy pro Rating hrají soutěžící samostatně. Z konkrétního utkání pořizují oficiální zápis na formuláři k tomu určenému, kam zapíší výsledky jednotlivých zápasů a konečný výsledek celé série. Tento zápis oba soupeři podepíší. Opatří ho datem a pořadovým číslem utkání pokud hrají ve stejném dni více zápasů. Hráči, kteří v té době nejsou registrováni Českým svazem Air-hockeye vyplní na zápise také registrační údaje. Takto zpracovaný zápis předají místnímu organizátorovi soutěží nebo ho zašlou poštou na adresu Martin Kučera, Bayerova 45, 602 00 Brno. Zápasem pro potřeby Ratingu se rozumí série jednotlivých zápasů. Vítězem se stává hráč, který dosáhne čtyř vítězství (jednotlivé zápasy se hrají do 7 branek). Odehrané zápasy jsou podle stanoveného bodování (viz bodové schéma v příloze) průběžně započítávány do Ratingu a to postupně tak, jak byly sehrány.

REGISTRACE VÝSLEDKů:
Formuláře lze získat od místního organizátora soutěží, z boxu v prostoru hracího stolu (je-li takovým boxem vybaven), nebo jeho stažením z internetových stránek S.H.L. Brno http://www.shlbrno.unas.cz/Airhockey_Rating_zapis_utkani.pdf .

PODMÍNKY: Pro možnou kvalifikaci na MČR jednotlivců z Ratingu musí konkrétní hráč sehrát v kalendářním roce minimálně 5 započítaných zápasů. V období od 15.11.2010 do 30.11.2010 je možné sehrát pouze TŘI započítávané zápasy.

HRACÍ STOLY: Hraje se na air-hockeyových stolech Dynamo.

ZAPOČÍTÁNÍ DO MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKů:
Systém zápasů je stanoven v návaznosti na mezinárodní Ratingy (Evropský a Světový „Mitic“). Výsledky sehraných zápasů v rámci českých soutěží jsou dále předávány ke zpracování i do mezinárodních Ratingů. Nové hráče upozorňujeme na skutečnost, že jejich vstup do tabulek mezinárodního Ratingu je podmíněn sehráním zápasu s hráčem, který již figuruje v tabulkách mezinárodního Ratingu. V případě zájmu o sehrání takového zápasu je možno požádat o spolupráci místního organizátora soutěží nebo se obrátit na Martina Kučeru. Pro potřeby českého Ratingu se započítávají všechny sehrané zápasy, bez nutnosti utkat se z hráčem figurujícím v mezinárodním Ratingu.

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 (4.ročník)

TERMÍN: prosinec 2010 - bude upřesněn v průběhu sezóny

MÍSTO KONÁNÍ: bude vyhlášeno v průběhu sezóny

KATEGORIE: kategorie jsou shodné s Českým pohárem

POČET ÚČASTNÍKů:
MUŽI 16
ŽENY 8
JUNIOŘI 12

KVALIFIKACE:
na MČR je možné se kvalifikovat jak z Ratingu, tak z Českého poháru:
Z Ratingu se podle pořadí k 30.11.2010 na MČR kvalifikuje 8 mužů, 4 ženy a 6 juniorů. Nejsou-li tato místa obsazena nominovanými hráči, nedoplňuje se dále podle pořadí Ratingu, ale podle Českého poháru.
Na další místa se, až do výše uvedeného počtu účastníků, kvalifikují hráči podle pořadí Českého poháru. Z ČP tedy na MČR postoupí minimálně 8 mužů, 4 ženy a 6 juniorů.

HRACÍ SYSTÉM: Hráči/hráčky se utkají pouze v rámci své kategorie.
· MUŽI – dvě základní skupiny každý s každým; z obou skupin postupují čtyři do play-off (na 2 vítězné zápasy)
· ŽENY – jedenkrát každý s každým
· JUNIOŘI – dvě základní skupiny každý s každým; z obou skupin postupují čtyři do play-off (na 2 vítězné zápasy)

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ NÁLEŽITOSTI:
Pro tři nejlepší hráče v každé kategorii budou připraveny poháry. Při MČR budou také předány trofeje vítězům Českého poháru. Hraje se na air-hockeyových stolech Dynamo.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV: Propozice turnaje MČR družstev budou vyhlášeny v průběhu sezóny.


NOMINACE NA MISTROVSTVÍ EVROPY 2011

TERMÍN: předběžně 27.-29.května 2011

MÍSTO KONÁNÍ: předběžně Petrohrad, Rusko

NOMINACE - JEDNOTLIVCI:
1) Kvóta: max. 24 hráčů celkem, z toho max. 16 mužů, max. 8 žen, max. 8 juniorů (r.n. 1993 a mladší)
2) Max. 3 místa v každé kategorii (muži, ženy, junioři) obsadí Unie HSH hráči a hráčkami nominovanými do víceboje „multitable“.
3) Členové ČSAH nahlásí závazně zájem o zařazení do reprezentace v air-hockeyi do 31.prosince 2010. Na základě došlých přihlášek bude sestavena nominace.
4) Přednost při zařazení mají účastníci MČR v air-hockeyi 2010, podle pořadí, kterého na MČR dosáhli. Kategorie jsou doplňovány jednotlivě, do max. počtu osm v jedné kategorii. V kategorii muži mohou být doplněni hráči nad tento počet v případě, že již byli zařazeni všichni zájemci v kategoriích junioři a ženy.
5) Pokud není nominační kvóta zaplněna podle bodu 4), jsou dále zařazeni účastníci Českého poháru 2010. Při doplňování je kritériem celkové pořadí Českého poháru. Nebere se ohled na kategorie, ale pouze na stanovené kvóty.
6) Hráči a hráčky se ME 2011 účastní na vlastní náklady. Hráčům, kteří dodají podklady do 31.ledna 2011, zajistí ČSAH cenově dostupné ubytování a dokumenty pro vyřízení víz.
7) Hráči a hráčky startují na ME 2011 v dresech, buď klubových nebo reprezentačních. Pro potřeby reprezentace budou na náklady hráčů zajištěna trika s logem ČSAH a dresy reprezentace.

NOMINACE - DRUŽSTVA:
1) Kvóta: 1 družstvo (3-5 hráčů)
2) Kapitána družstva vybere z nominovaných hráčů řídící výbor ČSAH.
3) Kapitán nominuje další hráče z hráčů nominovaných do soutěže jednotlivců.
4) Kapitán je za družstvo zodpovědný vůči pořadateli i vůči ČSAH.

***************************************************************************

KONTAKT: Martin Kučera – MT 777 876 487, kuff@seznam.cz nebo info@airhockey.cz

ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ:
Po úhradě členského příspěvku jsou informace o akcích ČSAH (vyhlášení turnajů, výsledky apod.) zasílány elektronickou poštou.


Organizační schéma a propozice soutěží byly schváleny řídícím výborem ČSAH dne 30.01.2010.

Mgr. Yvetta Bartošková
Prezident ČSAH